Predstavitev

Trajanje študija: 4 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 240 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani sanitarni inženir (UN), diplomirana sanitarna inženirka (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. san. inž. (UN)

Kdo je sanitarni inženir?

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj programa je podati diplomantu znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju ter varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima znanja iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, se je sposoben vključiti v raziskovalno delo na svojem področju, zna reševati probleme v ožjih in širših kontekstih, zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju higiensko tehničnih, epidemioloških, zdravstveno ekoloških in socialno-medicinskih dejavnosti, je sposoben pridobivati, upravljati in kritično presojati informacije in profesionalno sklepati, se je sposoben samostojno odločati, pozna strokovno terminologijo, je sposoben raziskovanja v vzgoji in izobraževanju na področju sanitarnega inženirstva in komunicirati s strokovnjaki iste in drugih strok.

Predstavitveni zborniki


Analiza

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016) 

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018

Analiza opravljanja izpitov od 2011/2012 do 2015/2016


Kontakt 

Predstojnik oddelka

doc. dr.. Rok Fink, dipl. san. inž.

Namestnica predstojnika oddelka

pred. dr. Jelena Ficzko, univ. dipl. inž. rač. in inf.

Vodja katedre za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo

izr. prof. dr. Borut Poljšak

Vodja katedre za javno zdravje

doc. dr. Damjan Slabe

Vodja katedre za biomedicino v zdravstvu

doc. dr. Raja Gošnak Dahmane

Vodja katedre za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo

doc. dr. Karmen Godič Torkar

Mentorji

  1. letnik: dr. Mojca Jevšnik
  2. letnik: dr. Romana Krištof
  3. letnik: dr. Mojca Bavcon Kralj
  4. letnik: dr. Andrej Ovca