Predstavitev

PREDSTAVITVENI ZBORNIK vpis v študijskem letu 2019/2020

Trajanje študija: 3 leta
Število kreditnih točk (ECTS): 180 
Strokovni naslov diplomanta: diplomirana babica (VS), diplomirani babičar (VS)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. bab. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo je usposobiti strokovnjaka na področju ginekologije in reproduktivnega zdravstvenega varstva: predporodne, obporodne in poporodne ravni. Visokostrokovni študijski program babištvo temelji na: dejavnostih babic, ki jih predpisujejo sektorske direktive EU, načelih evropskega visokega šolstva (Bolonjski deklaraciji), Zakonu o visokem šolstvu RS, potrebah populacije; upošteva pa tudi sodobne usmeritve razvoja stroke in predvidene potrebe v prihodnosti, dosedanjem delu in izkušnjah babic ter drugih zdravstvenih delavcev na obravnavanem področju, smernicah SZO o varovanju in pospeševanju zdravja (cilji SZO za 21. stoletje), pobudah profesionalnih organizacij (International Confederation of Midwives – ICM, European Association of Midwives – EMA, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester – babic).

Po uspešno končanem študijskemu programu je diplomirana babica oziroma diplomirani babičar usposobljen za:

 • promocijo zdravja, svetovanje pri načrtovanju družine, varovanje reproduktivnega zdravja in posredovanje ustreznih napotitvenih informacij,
 • svetovanje, pomoč ter skrb za ženske z ginekološkimi težavami,
 • pripravo in izvajanje programov šole za starše ter zdravstvenovzgojno delo za zdrav način življenja in izogibanje tveganim dejavnikom za to kategorijo prebivalstva,
 • spremljanje normalnega poteka nosečnosti in izvajanje potrebnih preiskav ter spremljanje stanja zarodka z uporabo ustreznih kliničnih metod in sredstev,
 • ugotavljanje rizične nosečnosti na podlagi ustreznih preiskav in svetovanje v okviru pristojnosti: napotitev k specialistom ob patološki nosečnosti in sodelovanje pri timski obravnavi nosečnice,
 • svetovanje in pomoč ženskam med nosečnostjo, ob porodu in v poporodnem obdobju,
 • vodenje normalnega poroda in izvajanje epiziotomije ter dajanje nujne medicinske pomoči pri porodu, če zdravnika ni,
 • prepoznavanje patoloških sprememb pri materi in otroku, ukrepanje v okviru pristojnosti ter napotitev k specialistu,
 • pregledovanje in negovanje novorojenčka in dojenčka ter ukrepanje, kadar je potrebno,
 • svetovanje in pomoč ženskam v menopavznem obdobju,
 • izvajanje babiške nege in zdravljenja, ki ga predpiše zdravnik,
 • vodenje ustrezne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o negi,
 • pedagoško delo za vzgajanje in izobraževanje lastnega kadra ter raziskovalno delo.

Analiza

Analiza študentske ankete

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2017/2018)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2016/2017)

Analiza študentske ankete - splošna ter povprečje po predmetih (2015/2016)

Rezultati opravljanja izpitov

Analiza opravljanja izpitov 2018/2019

Analiza opravljanja izpitov 2017/2018

Analiza opravljanja izpitov od 2011/2012 do 2015/2016


Kontakt

Predstojnica oddelka

viš. pred. Anita Prelec

Namestnica predstojnice oddelka

pred. mag. Metka Skubic

Vodja katedre

doc. dr. Ana Polona Mivšek

Mentorji

 1. letnik: 
 2. letnik: pred. mag. Metka Skubic
 3. letnik: pred. Tita Stanek Zidarič