Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo:
-    predsednik: prodekan za študijske zadeve,
-    pet visokošolskih učiteljev, ki jih predlaga dekan,
-    predstavnik študentov.

Komisija za dodiplomski študij ima sedem članov. Pri delu komisije sodeluje vodja službe za študijske zadeve ali tajnik oziroam z njegove strani pooblaščena oseba.

Dekan ZF lahko na predsednika komisije prenes pooblastilo za odločanje o študijskih zadevah iz njene pristojnosti. Komisija za dodiplomski študij razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja pedagoškega dela ter pravic in dolžnosti študentov, ki izhajajo iz zakona, ki ureja področje visokega šolstva, Statuta univerze in študijskih programov ZF In predlaga Senatu ZF sprejem ustreznih sklepov.