Postopek za priključitev na distribucijski sistem
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Pred izvedbo toplovodnega priključka objekta, ki se bo priključil na javni distribucijski sistem toplote je potrebno s strani JKP Grosuplje d.o.o. pridobiti pozitivno mnenje oz. soglasje k priključitvi, ki se izda na podlagi vloge in ustrezne dokumentacije.

V primeru novogradnje investitor soglasje oz. mnenje pridobi v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. V primeru, ko je interes po  priključitvi obstoječega objekta, pa lastnik poda vlogo za izdajo soglasja k priključitvi na javni distribucijski sistem toplote. V tem primeru stranka k vlogi priloži gradbeno dovoljenje objekta oz. za objekte grajene pred l. 1967 - dokument, ki dokazuje leto izgradnje in potrdili o lastništvu objekta.

Pred izdajo soglasja oz. mnenja distributer toplote oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize stroškov priključitve na obstoječ distribucijski sistem.

K vlogi mora biti priložen načrt strojnih instalacij toplovodnega priključka, kjer je razvidna predvidena količina odvzete toplote.

Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).

Po dokončnosti soglasja oz. mnenja za priključitev ter pred priključitvijo na distribucijski sistem skleneta imetnik soglasja za priključitev in distributer toplote pogodbo o priključitvi. S to pogodbo uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s priključitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom nad gradnjo priključka, premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom in njegovim vzdrževanjem ter druga medsebojna razmerja, ki se nanašajo na priključitev na distribucijski sistem. Pogodba o priključitvi je pogoj za sklenitev pogodbe o dobavi toplote.

Obvezna vsebina pogodbe o priključitvi je tudi ureditev vseh medsebojnih razmerij med distributerjem in lastnikom nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali odstranitvijo priključka ter odgovornost za plačilo s tem povezanih stroškov.

Zahtevek za nadzor nad izgradnjo toplovodnega priključka

graditelj pa mora distributerja toplote pred priključitvijo obvezno pozvati k izvajanju nadzora nad njegovo izgradnjo.

Investitor oz. pooblašečenec (tretja oseba) osebno v informacijski pisarni podjetja JKP Grosuplje d.o.o. ali preko e-poštnega naslova: info@jkpg.si poda zahtevek za nadzor nad izdelavo toplovodnega priključka.

Po predložitvi popolnega zahtevka se investitor s pristojnim referentom dogovori za ogled dejanskega stanja na terenu in načinu izvedba priključka.

Distributer toplote mora biti prisoten pri vseh delih, ki jih investitor ali tretja oseba izvaja na priključku. Investitor priključek izvede ter distributerju zagotovi izdelavo geodetskega posnetka priključka, na podlagi katerega se predmetni priključek evidentira v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, stroške krije investitor.

V primeru sprememb osnovnih parametrov mora lastnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede na to, ali se je sprememba osnovnih parametrov zgodila po sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za novo soglasje oz. mnenje za priključitev.

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje