Oskrba s toploto
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8h do 13h Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Delovni čas deponije

Delovni čas deponije


Od 15.3. do 14.11.:
Pon–pet: od 7h do 19h
Sobota: od 8h do 15h

Od 15.11. do 14.3.:
Pon–pet: od 7h do 16h
Sobota: od 8h do 13h

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Kontakt

T: (01) 7888 943 ali (051) 273 478
M: cero@jkpg.si

Špaja dolina
-0,7º
images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Energetske storitve se izvajajo z namenom nemotene oskrbe gospodinjstev in pravnih subjektov mesta Grosuplje s toploto. Dejavnost se razvija v smeri širjenja mreže uporabnikov in v smeri  uporabe obnovljivih virov ter skrbi za izboljšanje kakovosti zraka v mestu in soproizvodnjo toplote in elektrike.

Distribucijski sistem je sistem objektov, naprav in črpališč za prenos toplote po omrežju od prevzemnih mest iz proizvodnih virov do odjemnih mest v toplotnih postajah. Sestavni del distribucijskega sistema so tudi distribucijski vodi in priključki, vključno z glavnima zapornima ventiloma V1 (dovodni vod) in V2 (povratni vod) na priključnem mestu uporabnika.

Distribucijski sistem je zgrajen v naselju Grosuplje, ki  se ogreva iz proizvodnega vira - glavna kotlovnica Bevkovi in v naselju Brezje pri Grosupljem (Sončni dvori), ki  se ogreva iz proizvodnega vira – kotlovnica Brezje pri Grosupljem.

Distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje se sestoji iz:

  • toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja z ogrevalnim medijem toplo vodo, ki prevzema toploto v glavni toplotni postaji in jo preko toplovodnega omrežja distribuira do posameznega ali več odjemalcev. Nazivni tlak toplovodnega omrežja je 4,7 bara in nazivna temperatura 90 °C;
  • črpališča, ki so objekti in naprave, ki omogočajo transport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
  • glavne toplotne postaje (primarne postaje), pri kateri je ogrevalni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekundarni strani;
  • sistema za nadzor in upravljanje distribucijskega sistema.

Priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in odjemno mesto ali prevzemno mesto. Priključek se začne na priključnem mestu na distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom uporabnika.

Priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek uporabnika.

Priključno mesto uporabnika je točka na koncu priključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (V1 in V2), kjer je oziroma bo priključena toplotna postaja uporabnika.

Priključitev je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem. Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sistem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucijski sistem nosi odjemalec

Splošne pogoje glede izvajanja energetike (oskrba s toploto) ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 80/2017) in Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/15 in 61/16) ter krovni Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prev
Next

SIQdruzini prijazno podjetjeevropska unijalokalna akcijaz glavo za naravo

obcina dobrepoljeobcina grosupljeSIQdruzini prijazno podjetjeevropska unija

lokalna akcijaz glavo za naravoobcina dobrepoljeobcina grosuplje